Podstawowe znaczniki HTML5
<!DOCTYPE> Definiuje typ dokumentu
<html> Definiuje postawowy język dokumentu (HTML)
<head> Definiuje informacje o dokumencie
<meta> Definiuje metadane dotyczące dokumentu HTML
<title> Określa tytuł dokumentu
<style> Definiuje informacje o stylu dla dokumentu
<body> Określa treść dokumentu
<header> Definiuje nagłówek dokumentu lub sekcji
<nav> Definiuje łącza nawigacyjne
<article> Definiuje artykuł
<section> Definiuje sekcję w dokumencie
<aside> Określa zawartość oprócz zawartości strony
<footer> Definiuje stopkę dla dokumentu lub sekcji
<div> Definiuje sekcję w dokumencie
<h1> do <h6> Określa nagłówki HTML
<p> Określa akapit
<span> Definiuje fragment tekstu
<sub> Określa jako tekst w indeksie dolnym
<sup> Określa tekst indeks górny
<b> Określa tekst pogrubiony
<i> Określa część tekstu alternatywnego głosu lub nastroju
<s> Określa tekst, który już jest poprawny
<u> Określa tekst, który powinien być stylistycznie różni się od normalnego tekstu
<br> Wstawia podział wiersza tekstu
<a> Określa hiperłącze
<img> Określa obraz
<hr> Wstawia linię poziomą
<!--...--> Określa komentarz