Znaki Specjalne
kod hex.nazwaopisznak
""cudzysłów prosty"
&&znak and&
&#60;&lt;znak mniejszości<
&#62;&gt;znak większości>
&#160;&nbsp;twarda spacja 
&#161;&iexcl;odwrócony wykrzyknik¡
&#162;&cent;cent¢
&#163;&pound;funt szterling£
&#164;&curren;ogólny symbol waluty¤
&#165;&yen;jen¥
&#166;&brvbar;przerwana linia pionowa¦
&#167;&sect;znak sekcji lub paragrafu§
&#168;&uml;umlaut lub diereza¨
&#169;&copy;znak praw autorskich©
&#170;&ordf;liczebnik porządkowy żeńskiª
&#171;&laquo;lewy cudzysłów ostrokątny«
&#172;&not;znak negacji¬
&#173;&shy;łącznik opcjonalny­
&#174;&reg;zastrzeżony znak towarowy®
&#175;&macr;kreska górna¯
&#176;&deg;znak stopnia°
&#177;&plusmn;plus-minus±
&#178;&sup2;2 w indeksie górnym²
&#179;&sup3;3 w indeksie górnym³
&#180;&acute;akcent silny´
&#181;&micro;grecka litera miµ
&#182;&para;znak akapitu
&#183;&middot;punkt środkowy·
&#184;&cedil;cedilla¸
&#185;&sup1;1 w indeksie górnym¹
&#186;&ordm;liczebnik porządkowy męskiº
&#187;&raquo;prawy cudzysłów ostrokątny»
&#188;&frac14;ułamek jedna czwarta¼
&#189;&frac12;ułamek jedna druga½
&#190;&frac34;ułamek trzy czwarte¾
&#191;&iquest;odwrócony znak zapytania¿
&#192;&Agrave;wielkie A z akcentem słabymÀ
&#193;&Aacute;wielkie A z akcentem silnymÁ
&#194;&Acirc;wielkie A z daszkiemÂ
&#195;&Atilde;wielkie A z tyldąÃ
&#196;&Auml;wielkie A z diereząÄ
&#197;&Aring;wielkie A z kółkiemÅ
&#198;&AElig;Ligatura AEÆ
&#199;&Ccedil;wielkie C cedillaÇ
&#200;&Egrave;wielkie E z akcentem słabymÈ
&#201;&Eacute;wielkie E z akcentem mocnymÉ
&#202;&Ecirc;wielkie E z daszkiemÊ
&#203;&Euml;wielkie E z umlautemË
&#204;&Igrave;wielkie I z akcentem słabymÌ
&#205;&Iacute;wielkie I z akcentem mocnymÍ
&#206;&Icirc;wielkie I z daszkiemÎ
&#207;&Iuml;wielkie I z umlautemÏ
&#208;&ETH;wielkie islandzkie ethÐ
&#209;&Ntilde;wielkie N z tyldąÑ
&#210;&Ograve;wielkie O z akcentem słabymÒ
&#211;&Oacute;wielkie O z akcentem mocnymÓ
&#212;&Ocirc;wielkie O z daszkiemÔ
&#213;&Otilde;wielkie O z tyldąÕ
&#214;&Ouml;wielkie O z umlautemÖ
&#215;&times;znak iloczynu×
&#216;&Oslash;wielkie O z przekreśleniemØ
&#217;&Ugrave;wielkie U z akcentem słabymÙ
&#218;&Uacute;wielkie U z akcentem mocnymÚ
&#219;&Ucirc;wielkie U z daszkiemÛ
&#220;&Uuml;wielkie U z umlautemÜ
&#221;&Yacute;wielkie Y z akcentem mocnymÝ
&#222;&THORN;wielkie islandzkie thornÞ
&#223;&szlig;niemiecka ligatura scharfes sß
&#224;&agrave;małe a z akcentem słabymà
&#225;&aacute;małe a z akcentem mocnymá
&#226;&acirc;małe a z daszkiemâ
&#227;&atilde;małe a z tyldąã
&#228;&auml;małe a z umlautemä
&#229;&aring;małe a z kółkiemå
&#230;&aelig;mała ligatura aeæ
&#231;&ccedil;małe c z cedilląç
&#232;&egrave;małe e z akcentem słabymè
&#233;&eacute;małe e z akcentem mocnymé
&#234;&ecirc;małe e z daszkiemê
&#235;&euml;małe e z umlautemë
&#236;&igrave;małe i z akcentem słabymì
&#237;&iacute;małe i z akcentem mocnymí
&#238;&icirc;małe i z daszkiemî
&#239;&iuml;małe i z umlautemï
&#240;&eth;małe islandzkie ethð
&#241;&ntilde;małe n z tyldąñ
&#242;&ograve;małe o z akcentem słabymò
&#243;&oacute;małe o z akcentem mocnymó
&#244;&ocirc;małe o z daszkiemô
&#245;&otilde;małe o z tyldąõ
&#246;&ouml;małe o z umlautemö
&#247;&divide;znak ilorazu÷
&#248;&oslash;małe o z przekreśleniemø
&#249;&ugrave;małe u z akcentem słabymù
&#250;&uacute;małe u z akcentem mocnymú
&#251;&ucirc;małe u z daszkiemû
&#252;&uuml;małe u z umlautemü
&#253;&yacute;małe y z akcentem słabymý
&#254;&thorn;małe islandzkie thornþ
&#255;&yuml;małe y z umlautemÿ
&#338;&OElig;duża łacińska ligatura OEŒ
&#339;&oelig;mała łącińska ligatura oeœ
&#352;&Scaron;Capital S with caronŠ
&#353;&scaron;Small s with caronš
&#376;&Yuml;wielkie Y z umlautemŸ
&#710;&circ;akcent cyrkumfleksowy - daszekˆ
&#732;&tilde;tylda˜
&#8211;&ndash;półpauza
&#8212;&mdash;pauza - myślnik
&#8216;&lsquo;lewy apostrof drukarski
&#8217;&rsquo;prawy apostrof drukarski
&#8218;&sbquo;przecinek
&#8220;&ldquo;górny, lewy cudzysłów
&#8221;&rdquo;górny, prawy cudzysłów
&#8222;&bdquo;dolny cudzysłów
&#8224;&dagger;znak krzyżyka
&#8225;&Dagger;znak podwójnego krzyżyka
&#8226;&bull;kropka
&#8230;&hellip;wielokropek
&#8240;&permil;promil
&#8242;&prime;Minuty; Stopy
&#8243;&Prime;Sekundy; Cale
&#8249;&lsaquo;mniejszy
&#8250;&rsaquo;większy
&#8254;&oline;Nadkreślenie
&#8260;&frasl;Ukośnik ułamkowy
&#8364;&euro;znak Euro
&#8482;&trade;znak handlowy