Znaki specjalne HTML

Numer Nazwa Opis Znak
" " Quot (cudzysłów prosty) "
& & Ampersand (znak and) &
< < Less than (znak mniejszości)
> > Greater than (znak większości)
    Non-breaking space (twarda spacja)
¡ ¡ Inverted exclamation (odwrócony wykrzyknik) ¡
¢ ¢ Cent sign (cent) ¢
£ £ Pound sterling sign (funt szterling) £
¤ ¤ General currency sign (ogólny symbol waluty) ¤
¥ ¥ Yen sign (jen) ¥
¦ ¦ Broken vertical bar (przerwana linia pionowa) ¦
§ § Section sign (znak sekcji lub paragrafu) §
¨ ¨ Umlaut /dieresis (umlaut lub diereza) ¨
© © Copyright (znak praw autorskich) ©
ª ª Feminine ordinal (liczebnik porządkowy żeński) ª
« « Left angle quote, guillemot left (lewy cudzysłów ostrokątny) «
¬ ¬ Not sign (znak negacji) ¬
­ ­ Soft hyphen (łącznik opcjonalny) ­
® ® Registered trademark (zastrzeżony znak towarowy) ®
¯ ¯ Macron accent (kreska górna) ¯
° ° Degree sign (znak stopnia) °
± ± Plus or minus (plus-minus) ±
² ² Superscript two (2 w indeksie górnym) ²
³ ³ Superscript three (3 w indeksie górnym) ³
´ ´ Acute accent (akcent silny) ´
µ µ Micro sign (grecka litera mi) µ
¶ ¶ Paragraph sign (znak akapitu)
· · Middle dot (punkt środkowy) ·
¸ ¸ Cedilla (cedilla) ¸
¹ ¹ Superscript one (1 w indeksie górnym) ¹
º º Masculine ordinal (liczebnik porządkowy męski) º
» » Right angle quote, guillemot right (prawy cudzysłów ostrokątny) »
¼ ¼ Fraction - one quarter (ułamek jedna czwarta) ¼
½ ½ Fraction - one half (ułamek jedna druga) ½
¾ ¾ Fraction - three quarters (ułamek trzy czwarte) ¾
¿ ¿ Inverted question mark (odwrócony znak zapytania) ¿
À À Capital A, grave accent (duże A z akcentem słabym) À
Á Á Capital A, acute accent (duże A z akcentem silnym) Á
  Capital A, circumflex accent (duże A z daszkiem) Â
à à Capital A, tilde (duże A z tyldą) Ã
Ä Ä Capital A, umlaut (duże A z dierezą) Ä
Å Å Capital A, ring (duże A z kółkiem) Å
Æ Æ Capital AE dipthong - ligature (Ligatura AE) Æ
Ç Ç Capital C, cedilla (duże C cedilla) Ç
È È Capital E, grave accent (duże E z akcentem słabym) È
É É Capital E, acute accent (duże E z akcentem mocnym) É
Ê Ê Capital E, circumflex accent (duże E z daszkiem) Ê
Ë Ë Capital E, umlaut - dieresis (duże E z umlautem) Ë
Ì Ì Capital I, grave accent (duże I z akcentem słabym) Ì
Í Í Capital I, acute accent (duże I z akcentem mocnym) Í
Î Î Capital I, circumflex accent (duże I z daszkiem) Î
Ï Ï Capital I, umlaut - dieresis (duże I z umlautem) Ï
Ð Ð Capital Eth, Icelandic (duże islandzkie eth) Ð
Ñ Ñ Capital N, tilde (duże N z tyldą) Ñ
Ò Ò Capital O, grave accent (duże O z akcentem słabym) Ò
Ó &Oacute Capital O, acute accent (duże O z akcentem mocnym) Ó
Ô Ô Capital O, circumflex accent (duże O z daszkiem) Ô
Õ Õ Capital O, tilde (duże O z tyldą) Õ
Ö Ö Capital O, umlaut - dieresis (duże O z umlautem) Ö
× × Multiply sign (znak iloczynu) ×
Ø Ø Capital O, slash (duże O z przekreśleniem) Ø
Ù &Ugrave Capital U, grave accent (duże U z akcentem słabym) Ù
Ú Ú Capital U, acute accent (duże U z akcentem mocnym) Ú
Û Û Capital U, circumflex accent (duże U z daszkiem) Û
Ü Ü Capital U, umlaut - dieresis (duże U z umlautem) Ü
Ý Ý Capital Y, acute accent (duże Y z akcentem mocnym) Ý
Þ Þ Capital Thorn, Icelandic (duże islandzkie thorn) Þ
ß ß Small sharp s, German sz ligature (niemiecka ligatura scharfes s) ß
à à Small a, grave accent (małe a z akcentem słabym) à
á á Small a, acute accent (małe a z akcentem mocnym) á
â â Small a, circumflex accent (małe a z daszkiem) â
ã ã Small a, tilde (małe a z tyldą) ã
ä &auml Small a, umlaut - dieresis (małe a z umlautem) ä
å å Small a, ring (małe a z kółkiem) å
æ æ Small ae dipthong - ligature (mała ligatura ae) æ
ç ç Small c, cedilla (małe c z cedillą) ç
è è Small e, grave accent (małe e z akcentem słabym) è
é é Small e, acute accent (małe e z akcentem mocnym) é
ê ê Small e, circumflex accent (małe e z daszkiem) ê
ë ë Small e, umlaut - dieresis (małe e z umlautem) ë
ì ì Small i, grave accent (małe i z akcentem słabym) ì
í í Small i, acute accent (małe i z akcentem mocnym) í
î î Small i, circumflex accent (małe i z daszkiem) î
ï ï Small i, umlaut - dieresis (małe i z umlautem) ï
ð ð Small eth, Icelandic (małe islandzkie eth) ð
ñ ñ Small n, tilde (małe n z tyldą) ñ
ò ò Small o, grave accent (małe o z akcentem słabym) ò
ó ó Small o, acute accent (małe o z akcentem mocnym) ó
ô ô Small o, circumflex accent (małe o z daszkiem) ô
õ õ Small o, tilde (małe o z tyldą) õ
ö ö Small o, umlaut - dieresis (małe o z umlautem) ö
÷ ÷ Division sign (znak ilorazu) ÷
ø ø Small o, slash (małe o z przekreśleniem) ø
ù ù Small u, grave accent (małe u z akcentem słabym) ù
ú ú Small u, acute accent (małe u z akcentem mocnym) ú
û û Small u, circumflex accent (małe u z daszkiem) û
ü ü Small u, umlaut - dieresis (małe u z umlautem) ü
ý ý Small y, acute accent (małe y z akcentem słabym) ý
þ þ Small thorn, Icelandic (małe islandzkie thorn) þ
ÿ ÿ Small y, umlaut - dieresis (małe y z umlautem) ÿ
Œ Œ Latin Capital OE - ligature (duża łacińska ligatura OE) Œ
œ œ Latin Small OE - ligature (mała łącińska ligatura oe) œ
Š Š Capital S with caron Š
š š Small s with caron š
Ÿ Ÿ Capital Y with dieresis (duże Y z umlautem) Ÿ
ˆ ˆ Circumflex accent (akcent cyrkumfleksowy - daszek) ˆ
˜ ˜ Small tilde (tylda) ˜
– – En dash (półpauza)
— — Em dash (pauza - myślnik)
‘ ‘ Left single quotation mark (lewy apostrof drukarski)
’ ’ Right single quotation mark (prawy apostrof drukarski)
‚ ‚ Single low-9 quotation mark (przecinek)
“ “ Left double quotation mark
” ” Right double quotation mark (prawy cudzysłów)
„ „ Double low-9 quotation mark
† † Dagger (znak krzyżyka)
‡ ‡ Double Dagger (znak podwójnego krzyżyka)
• • Bullet (kropka)
… … Horizontal ellipsis (wielokropek)
‰ ‰ Per mille (thousand) sign (promil)
′ ′ Minutes; Feet (Minuty; Stopy)
″ ″ Seconds; Inches (Sekundy; Cale)
‹ ‹ Single left-pointing angle quotation mark
› › Single right-pointing angle quotation mark
‾ ‾ Overline (Nadkreślenie)
⁄ ⁄ Fraction slash (Ukośnik ułamkowy)
€ € Euro sign (znak Euro)
™ ™ Trademark (znak handlowy)

Źródło: Stephen Le Hunte, HTML Reference Library 4, 1998,
źródło tłumaczenia: Jennifer Niederest, HTML Leksykon kieszonkowy, Helion 2000,
tłum. Maciej Górnicki.